Měřické práce
Růžová 3085/11, Most
603 265 092
476 101 116

Zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí

Geometrické plány

 • Změnu hranice katastrálního území
 • Rozdělení pozemku
 • Změnu hranice pozemku
 • Vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla
 • Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud vedený zjednodušeným způsobem
 • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • Upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
 • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • Průběh hranice určené soudem
 • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Geometrický plán je technickým podkladem pro:

 • vyhotovení rozhodnutí a jiných listin o právních vztazích k nemovitostem (kupní smlouva, darovací smlouva, výměnná smlouva, smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu, rozhodnutí státního orgánu apod.)
 • vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám, které jsou předmětem katastru
 • změnu hranice katastrálního území nebo obce
 • změnu hranice druhu pozemku

Geometrický plán, který je součástí listiny, je podkladem pro provedení změny v katastru nemovitostí. Jde o technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčením hranic pozemku se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranice pozemku podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiných výsledků zeměměřické činnosti. Vytyčením hranic pozemku se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům. S výsledkem vytyčení seznámí vytyčovatel všechny vlastníky dotčených pozemků.

Srovnávací sestavení parcel a identifikace parcel

Srovnávací sestavení má pouze orientační charakter, nenahrazuje geometrický plán a nemůže být podkladem pro vyhotovení listin o právních vztazích k nemovitostem. Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje pro porovnání dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru nemovitostí.

Identifikace parcel se vyhotovuje k porovnání totožnosti parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru nemovitostí.

Identifikace parcel je porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v katastrálním operátu se zápisem, popřípadě zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné moci nebo v katastrálním operátu se stavem k určitému datu.

Zeměměřické činnosti ve výstavbě

 • Zřízení geodetického bodu nebo sítě bodů
 • Zhotovení tématické mapy analogové a digitální
 • Digitalizace map
 • Zaměření a zhotovení podélných a příčných profilů stavby, terénu, vodního toku, komunikace
 • Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty
 • Vytyčování staveb, trasy inženýrských sítí, terénních úprav apod.
 • Kontrolní měření nebo zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb, trasy inženýrských sítí, terénních úprav apod.
 • Měření, výpočty a dokumentace vodorovných a svislých posunů a deformací objektů
 • Zaměření a výpočet parametrů jeřábové dráhy a jeřábového mostu

Tématické mapy

Tématickými mapami základního významu jsou základní mapy závodů, letišť, dálnic, areálů, technické mapy měst a obcí apod. Jsou vyhotovovány měřením polohopisu, výškopisu a tématického obsahu mapy s převzetím obsahu katastrální mapy.

Ostatní (účelové) mapy slouží jako podklad pro přípravu a projektování staveb a terénních úprav (územní řízení, územní rozhodnutí, stavební řízení a stavební povolení) nebo slouží ke správě území. Mohou být vyhotoveny jako originál analogové mapy na papíře nebo fólii nebo soubor grafických dat digitální mapy podle smluvně sjednané struktury a formátu grafických dat.

Kontrolní měření nebo zaměření skutečného provedení stavby

Mohou být vyhotoveny jako originál geodetické dokumentace na papíře nebo fólii nebo soubor grafických dat digitální dokumentace podle smluvně sjednané struktury a formátu grafických dat podle požadavků správců inženýrských sítí včetně polohopisu pruhu území.

Tvorba a údržba mapových informačních systémů

 • Zakládání a provozování mapových informačních systémů o území pro potřeby obcí, měst, státní správy, správců technického vybavení, povodí, lesních závodů, podniků a závodů, projektové organizace a další pomocí geografického informačního systému MISYS
 • Tvorba a údržba digitálních tématických map pro informační systémy
 • Tvorba a pořizování grafických i negrafických dat pro informační systémy
 • Digitalizace územně plánovací dokumentace pro informační systémy

MISYS
Geografický informační systém

Nabízíme kompletní služby při zřízení a provozování mapových informačních systémů obcí a měst, zejména pořízení programového systému, pořízení a úpravy popisných informací a grafických dat katastru nemovitostí včetně pravidelných aktualizací, tvorba a údržba technické mapy, tvorba a údržba orientačních plánů, cenových map, ortofotomap a leteckých snímků, digitalizaci územně plánovací dokumentace a dalších dat podle požadavků zákazníka.

Ostatní činnosti


Ceny za naše služby

Stanovení cen zeměměřických činností ovlivňuje mnoho faktorů, které není možné předem určit, proto přistupujeme k tvorbě cen individuálně stejně jako k jednotlivým zákazníkům. Domníváme se, že zveřejněním rozpětí cen v rozmezí od několika set korun do několika tisíc korun za měrnou jednotku nemá pro naše zákazníky ani pro nás smysl.

Cenu prací ovlivňují zejména přístupnost předmětů měření, jejich vzájemná vzdálenost, hustota existující sítě geodetických bodů, počasí, dopravní vzdálenost, požadovaná přesnost, rozsah prací, způsob zpracování, potřebný materiál a mnoho dalších faktorů. Znalost těchto údajů nám umožní stanovit cenu zákázky tak, aby nedocházelo během provádění prací k dohadům o změně ceny, stanovené nepřiměřeně nízko nebo vysoko.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ozvěte se nám

Cenu za Vaši zakázku stanovíme idividuálně na základě znalosti skutečností ovlivňujích její výši. Stačí nám zanechat telefonní číslo nebo jiné spojení a připravit si potřebné informace. Co nejdříve se vám ozveme a společně dohodneme cenu. Samozřejmě nás můžete oslovit sami hned formou telefonu nebo e-mailu.


Sdělte nám své číslo a my se Vám ozveme

Chcete-li, abychom Vám cokoli vysvětlili nebo poskytli další informace, vložte do formuláře a odešlete Vaše telefonní číslo, a my Vám zavoláme...